عبدالله حسن زاده میرعلی

درباره من

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی
image

دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Modernism and Main Events of Contemporary Persian Poetry
DREWNO(2019)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^یداله شکری, 9112225001
Modernism and Main Events of Contemporary Persian Poetry
DREWNO(2019)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^یداله شکری, 9112225001
بررسی سبک ادبی اشعار لامعی گرگانی
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2019)
محمد گلستانی*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی مؤلفه‌های زبانی پسامدرن در داستان «دوباره از همان خیابان‌ها» نوشته بیژن نجدی
مطالعات زبانی بلاغی(2019)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, غزاله حیدری آبکنار
تحلیل عناصر ناتورالیستی در رمان سفر شب بهمن شعله‌ور
متن پژوهی ادبی(2018)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, 9211229013
تحلیل رمان سالمرگی براساس نظریة نشانه شناسی بینامتنی مایکل ریفاتر
فصلنامه ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)(2018)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9111225004*
Development of perfectionism in the forms and themes of the poems by Tahereh Safarzadeh
DREWNO(2018)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, 9112225001
Development of perfectionism in the forms and themes of the poems by Tahereh Safarzadeh
DREWNO(2018)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, 9112225001
بررسی سیرتحول عناصر داستان در رمان فارسی از ابتدای دهه چهل تا انتهای دهه شصت خورشیدی(1340-1369) با تکیه بر هفت اثر برجسته
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2018)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, محمد شاه حسینی*
نقد ناتورالیستی رمان «شبِ هول» با تکیه بر جریان سیّال ذهن
پژوهش‌نامه مکتب‌های ادبی(2018)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, قاسم نامدار*
The Stylistics of Romantic Poetry of Iran during the Years after the Islamic Revolution with the Approach of Layered Stylistic
International Journal of Scientific Study(2017)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, 9111225010
ریخت شناسی”باب بازجست کار دمنه”از کلیله و دمنه(براساس نظریه ولادیمیر پراپ)
فصلنامۀ علمی- تخصصی رخسار زبان(2017)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, سمیه میکده
نگاهی به نقش سه زن در تاریخ بیهقی
مجله مطالعات انتقادی ادبیات(2017)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, سمیه میکده فریمان*
بررسی مضامین عرفانی در اشعار سلمان هراتی
مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه(2016)
9311228009*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
سبک شعر فرخی یزدی
تاریخ ادبیات(2016)
سیده زهره نصیری سلوش*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی مؤلفه های ناتورالیستی من یک سایه ام و چند داستان دیگر از فیروزه گل سرخی
فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی(2016)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, آرتمیز صیاد چمنی
روابط بینامتنی رمان « فریدون سه پسر داشت» با داستان « فریدون» در شاهنامه
دوفصلنامه علوم ادبی(2016)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, ^حسن اکبری بیرق, 9111225004*
تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت برمبنای منطق گفتگویی باختین
جستارهای ادبی(2016)
9111225004*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی, ^حسن اکبری بیرق
روابط بینامتنی رمان «کیخسرو» با داستان «پادشاهی کیخسرو» در شاهنامه
فصلنامه پژوهش های نقد ادبی(2016)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, مجتبی دماوندی, 9111225004*
تاثیر طبقه اجتماعی بر شعر شاعران دوره ی مشروطه با تمرکز بر اشعار ایرج میرزا و فرخی یزدی
پژوهش زبان و ادبیات فارسی(2016)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, احمد خاتمی, 9111225009*
بررسی انواع هنجارگریزی در جریان شعری شعراستان بر مبنای الگوی لیچ
مطالعات زبانی بلاغی(2016)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^محمد رضائی, 9111225010
مشخصه های ادبیات گوتیک در ملکوت بهرام صادقی
فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی(2015)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*
درآمدی بر نظریه ی عام کلیشه ها
نقد ادبي(2014)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, ^حسن اکبری بیرق, هادی یاوری
نگرش جامعه شناختی- ادبی بر غزل سیاسی در شعر فارسی
مجله مطالعات انتقادی ادبیات(2014)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, فاطمه ابراهیمی توچایی, 9111228001
مقایسه تحلیلی باروک و سبک هندی
مجله مطالعات انتقادی ادبیات(2014)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*
افسانه کاوه نماد قیامی پیروز در تاریخ ملی ایران
(2014)
محمد امین محمدپور, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی ترانه سرایی در ادبیات فارسی
(2014)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, محمد امین محمدپور
ناتورالیسم و فابل با نگاهی بر آثار صادق چوبک
(2013)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, معصومه جمعه
شعر عاشقانه مقاومت با بررسی شعر احمد شاملو
(2013)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, محمد امین محمدپور
بررسی عنصر موسیقی در آثار منثور قرن پنجم و ششم
(2013)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
نگاهی گذرا به جلوه های سوررئالیستی هشت کتاب
(2013)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی و تطبیق ساختاری داستان های داش آکل و لاله صادق هدایت بر اساس مدل پراپ
فصلنامه اندیشه ادبی-دانشگاه زنجان(2013)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
نقد ساختاری طرح روایی در داستان
(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, علی ششتمدی
تحلیل ریخت شناسی روایت اسطوره ای کتیبه بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ
فصلنامه پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
کاربرد عناصر فرهنگ عامه(فولکلور) :ویژگی سبکی داستانهای صادق هدایت
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی شیوه روایت حکایت های مرزبان نامه
فصلنامه اندیشه ادبی-دانشگاه زنجان(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
گوتیک در ملکوت بهرام صادقی
(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
تحلیل اشعار سهراب سپهری بر اساس دیدگاه پدیدارشناسی
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه یزد(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
اسطوره در شعر حمید مصدق
(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی تطبیقی مکتب باروک با سبک هندی مطالعه موردی بیدل دهلوی
فصلنامه پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
مولفه های رمان نو در داستان خواب خون از بهرام صادقی
(2011)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بازتاب اشعار سنتی و معاصر فارسی در شعر شفیعی کدکنی(با رویکرد به نظریه ی بینامتنیت)
(2011)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی کاربرد عناصر فرهنگ عامه در آثار داستانی صادق هدایت
(2011)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی الگوی نشانه- معناشناسی گفتمانی در شعر قیصر امین پور
(2011)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
قهرمان مساله دار در رمان های مدیر مدرسه و سووشون
(2011)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی عناصر رئالیستی و ناتورالیستی داستان کوتاه "زنی که مردش را گم کرده بود" اثر صادق هدایت
(2010)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بن مایه های لذت گرایی در شاهنامه و تاثیر پذیری از افکار اپیکوریستی
(2010)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
تحلیل انتقادی باروک در اشعار بیدل دهلوی
(2010)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی و تحلیل روشهای کاربردی مکاتب ادبی ناتورالیسم و رئالیسم در خلق آثا ادبی
(2006)
ابوالقاسم راد فر, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
عوامل تشکیل دهنده ناتورالیسم
(2006)
ابوالقاسم راد فر, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
مقایسه تحلیلی رمانهای ناتورالیستی"نانا"و رئالیستی"باباگوریو"
(2005)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
جامعه شناختی شعر آیینی در ایران
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(0)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, 9218341002
مرثیه و تعزیه از منظر فرهنگ گران سنگ عاشورا در سروده های ملاعلی و شیخ آقا حسن فاخری
همایش ملی حاج ملاعلی و شیخ آقا حسن فاخری(2017-11-23)
9311228009*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی مضامین عرفانی در اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی
سومین همایش ملی متن پژوهی ادبی(2017-05-15)
9311228009, ^عبدالله حسن زاده میرعلی*
بودیسم در ادبیات معاصر
سومین همایش ملی متن پژوهی ادبی(2017-05-15)
9311228009, ^عبدالله حسن زاده میرعلی*
راه های تحصیل کمال از نظر مولانا
سومین همایش ملی متن پژوهی ادبی(2017-05-15)
9311228009, ^عبدالله حسن زاده میرعلی*
درونمایه و شخصیت در رمان «شطرنج با ماشین قیامت»
هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری(2016-12-13)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9311228005
واکاوی جایگاه سیاسی - اجتماعی زن در تاریخ بیهقی
ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(2016-10-22)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9311229016*
بررسی شیوه جریان سیال ذهن در رمان سالمرگی اصغر الهی
کنگره بین المللی زبان و ادبیات(2016-10-06)
9311228011*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی مضامین عرفانی در اشعار سلمان هراتی
کنگره بین المللی زبان و ادبیات(2016-10-06)
9011317007*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
تحلیل داستان کوتاه من یک سایه ام گل سرخی بر اساس ویژگی های مکتب ناتورالیسم
یازدهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی(2016-09-07)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9211229013*
بررسی و تحلیل عنصر عاطفه در اشعار رودکی
سومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی(2016-07-31)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9211229029*
مختصات زبانی کتاب الانسان الکامل عزیز نسفی
سومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی(2016-06-21)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9211229027*
واکاوی شخصیت های حسنک وزیر و بوسهل زوزنی براساس عناصر ارتباط غیر کلامی
ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(2016-06-21)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9311229011*
سبک شناسی رمان گنجشک ها بهشت را می فهمند
جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی(2016-03-06)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9311228009*
نگاهی منتقدانه به کتاب داستان کوتاه در ایران (داستان‌های رئالیستی و ناتورالیستی)
همایش بین الملی جستار های ادبی ، زبان و ارتباطات فرهنگی(2016-03-06)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9211229013*
بررسی جریان شعر مونث بر اساس صدای پای آب سهراب سپهری
همایش بین المللی جستارهای ادبی،زبان و ارتباطات فرهنگی(2016-03-05)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9211228011*
گونه های فرا هنجاری های رمان بیوتن
سومین همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی(2016-03-01)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی مولفه های ناتورالیسم در داستان بلند حاجی اقا
هشتمین همایش پژوهش های زبان وادبیات فارسی(2016-02-17)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9211229013
بررسی مولفه های سورئالیستی در نوبت سوم کشف الاسرار با تکیه بر جلد اول،دوم و سوم
دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی(2016-01-30)
9211228012*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی و تحلیل سه عنصر شخصیت پردازی،زائیه دید و درون مایه در مدیر مدرسه
دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی(2015-08-26)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9211228010*
آشنایی زدایی زبانی در «مدیر مدرسه»، اثر جلال آل احمد
همایش ملی ادبیات و زبان‌شناسی(2014-10-22)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
نفس و انواع آن در مثنوی معنوی مولوی
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2014-08-27)
مهدی احمدی لفورکی, ^عبدالله حسن زاده میرعلی, ماندانا حبیبی
موقعیت زن در رمان زمین سوخته
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2014-08-27)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی تقدس زایی، دادگری و پالایندگی در کوه های شاهنامه
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2014-08-27)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
مقایسه ساختار داستان بین کلیله و دمنه و مرزبان نامه با تکیه بر داستان های موش و مار، ماهی خوار و ماهی ، سه انباز راهزن، زاغ و مار، صیاد و آهو، زاغ و گ
هفتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان(2014-03-04)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
گونه های فراهنجاری در رمان بیوتن
همایش ملی نقد ادبیات داستانی(2014-03-02)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, دکتر صادقی
تحلیل و بررسی ساختار روایت در داستان بیوتن
دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی- شکوه سخن(2013-11-02)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, علی ششتمدی, مهدی احمدی لفورکی
بررسی ویژگی های سبکی رمان پسران جزیره
دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی- شکوه سخن(2013-11-02)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, مهدی احمدی لفورکی, مجید بادلی
بررسی و تحلیل نئو کلاسی سیسم در اشعار فرخی یزدی
هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2012-09-05)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
مقایسه شخصیت انقلابی و انفعالی با تاملی در رمان سووشون و مجموعه داستان های مثل همیشه
هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2012-09-05)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی جنبه های عامیانه (امثال و ترانه ها)، گویش اشکوری
همایش ملی اشکور شناسی(2011-07-01)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
دموکراسی ادبی در آثار داستانی جمالزاده
ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2011-06-08)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بازتاب عناصر محیطی در به کارگیری رئالیسم انتقادی داستان رجل سیاسی جمالزاده
ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2011-06-08)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
نئوکلاسیسیم در ادبیات پایداری عصر مشروطه
سومین کنفرانس ادبیات پایداری(2011-03-02)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
امام خمینی(ره) و شعر معاصر
سومین کنفرانس ادبیات پایداری(2011-03-02)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی ادعای ویرایش شدگی نثر داستانی صادق هدایت ,بر اساس دو دست نوشته و چند نمونه دیگر
نخستین همایش ملی سالانه زبان و ادبیات فارسی(2011-02-16)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی جنبه های عامیانه گویش سنگسری
همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
واج ها و سیر تحول تاریخی آن در گویش سواد کوه مازندران
همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
تحلیل روانشناختی آثار ناتورالیستی امیل زولا
نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای(2010-11-12)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی و تحلیل اصول نئوکلاسی سیسم در اشعار ابوالقاسم لاهوتی
پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی(2010-11-01)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
کاربرد شاعرانه عناصر دینی در آثار فارسی احمدی غزالی
سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2008-08-27)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
تحلیل ساختار زبانی آثار فارسی احمد غزالی
چهارمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی(2008-05-14)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی تطبیقی مفهوم عشق در مولانا و احمد غزالی
همایش ملی مجالس سبعه(2008-04-15)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
مقایسه مفهوم عشق در سوانح العشاق احمد غزالی و مثنوی مولوی
همایش سراسری مولوی شناسی(2008-02-26)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
رمانتیسم در اشعار استاد شهریار
کنگره جهانی بزرگداشت یکصدمین سال تولد استاد شهریار(2007-12-31)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
شعر در دوره مشروطه
اولین همایش بین المللی ادبیات معاصر فارسی(2007-11-13)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
نگاهی به جریان ذهنی در ناتورالیسم
سومین همایش دوسالانه پژوهش های زبان وادبیات فارسی(2006-02-20)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
مقایسه تحلیلی برخی دیدگاههای تربیتی ، اخلاقی و کلامی مولوی با سعدی
همایش بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی(0000-00-00)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
رساله پايان تحصيلات
حيدري آبكنار غزاله(تاریخ دفاع: 1390/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جلوه هاي كلاسي سيسم در آثار پروين اعتصامي
كردنوده حنيفه(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
جافري مريم(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت شناسي روايي داستانهاي حوزه ادبيات مقاومت ايران
ششتمدي علي(تاریخ دفاع: 1390/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شيوه هاي روايت پردازي در رمان هاي زمين سوخته هلال پنهان و گنجشكها بهشت را مي فهمند
ملامحمدي مريم(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شاعرانه در اشعار موسوي گرمارودي
عرب عامري فاطمه(تاریخ دفاع: 1389/07/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي پنج رمان ادبيات مقاومت ايراني و خارجي
شفيعي مصطفي(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سبك شناسانه رمانهاي سه دختر گل فروش، همه پسران جزيره، ثريا در اغما
خيري فهيمه(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ اصطلاحات حماسي، مذهبلي و تاريخي در ظفرنامه حمدا... مستوفي
عبادي عليرضا(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي صور خيال در شعر جنگ با نگاهي به آثار حسن حسيني و سلمان هراتي
جديدي فيقان سميه(تاریخ دفاع: 1391/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سبك شناسانه سه رمان جنگ ((ضريح چشمان تو، اشك آلوده، نخلهاي بي سر)
خيرخواهان مطهره(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شاخصه هاي اكسپرسيونيستي در رمانهاي رضا اميرخاني: ارميا، من او، بيوتن ))
قندالي زكيه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شيوه هاي توصيف در داستان كوتاه جنگ تحميلي با تكيه بر مجموعه هاي داستان كوتاه احمد دهقان
مقيمي تادواني ابراهيم(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شاخصه هاي رمانتي سيسم در ادبيات مقاومت با تكيه بر اشعار سيدحسن حسيني، قيصر امين پور و علي موسوي گرمارودي
ويسي حبيب آباد زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احوال، آثار و مكتب عرفاني فضل ا... نعيمي استرابادي با تصحيح اشعار شاعر
درزي محمد(تاریخ دفاع: 1395/03/25) ، مقطع : دكتري
نقد و ترجمه نظريه كليشه هاي پرم ياكوف و تطبيق آن با ادبيات عاميانه فارسي
صادقي محمد(تاریخ دفاع: 1394/03/06) ، مقطع : دكتري
سبك شناسي نثر ظفرنامه شرف الدين علي يزدي
اسدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ويژگي و مولفه هاي فراداستاني دو دهه 70 و 80 با تكيه بر داستانهاي هلال پنهان، پلكان، كولي كنار آتش، آزاده خانم و نويسنده اش
منوچهري عليرضا(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضامين و درونمايه هاي شعر دفاع مقدس با تاكيد بر اشعار سهيل محمودي و عليرضا قزوه
عامريان نسرين(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر گفتگو و لحن در داستانهاي كوتاه حبيب احمدزاده
اسدي نسب شهلا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگاه و ويژگي زن در فرج بعد از شدت
شمس الدين عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سير رمانتيسم سياه در شعر معاصر ايران با تاكيد بر اشعار فريدون توللي، نادرپور و نصرت رحماني
وصفي قراولخانه موسي(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل آثار و انديشه هاي سعيد نفيسي
مقدم خواه شقايق(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي درونمايه جنگ در شعر قيصر امين پور و نزارقباني
ميرزاوند منور(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي زبان در ادبيات داستاني دفاع مقدس با تاكيد بر رمانهاي سفر به گراي 270 درجه ، هلال پنهان و مجموعه داستان من قاتل پسرتان هستم
حيدري گوجاني احمد(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خاطره نويسي در ادبيات دفاع مقدس با تاكيد بر سه كتاب پرواز تا بينهايت، آيينه اسارت و نبرد درالوگ با نگاهي به سير تكاملي آن در ادبيات كلاسيك
غلامحسين زاده محسن(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي غزل- حماسه در ادب انقلاب و دفاع مقدس از نظر محتوا و مضمون با تاكيد بر غزليات حسين اسرافيلي، عليرضا قزوه، حسن حسيني و پرويز بيگي
ابراهيمي توچائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل مضامين و درونمايه شعر جنگ در آثار دفاع مقدس پرويز بيگي حبيب آبادي
نمازي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي سوررئاليسم در غزليات عطار نيشابوري
نصرتي رقيه(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي رمان خانه ادريسي ها از غزاله عليزاده و مزرعه حيوانات از جورج ارول
باقي پور فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/03/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شاعرانه در اشعار عليرضا قزوه
عرب فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل عناصر داستان در رمانهاي روي ماه خدا را ببوس، و سه گزارش كوتاه درباره نويد و نگار
جندقي لو نيره(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جلوه هاي وطن در ادبيات مقاومت با تاكيد بر ديوان ملك الشعراي بهار و ديوان فرخي يزدي
شكري سبيكه(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رئاليسم جادويي در ادبيات داستاني معاصر ايران با تاكيد بر عزاداران بيل، رازهاي سرزمين من و رمان اهل غرق
خياط كاخكي عباس(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل ساختار روايي در خاطره نوشته هاي زنان از جنگ با تاكيد بر (زيتون سرخ) و (يكشنبه آخر)
مومن آبادي مرجان(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل مولفه هاي سمبوليسم در آثار سهروردي
جلالي فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي سوررئاليستي در نوبت سوم كشف الاسرار وعده الابرار (با تكيه بر جلد اول و دوم و سوم)
پريمي خديجه(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انزوا و حزن زنانه در اشعار فروغ فرخزاد
قرائيان فائزه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اشارات و تعبيرات عاميانه و آداب و رسوم و امثال و حكم در گويش فومني با توجه به اشعار گيلكي فومن
بياباني قصابعلي سرائي زهرا(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل محتوايي ادبي وصاياي شهدا با تاكيد بر موضوع حجاب و عفاف در شهرستان سمنان
دهرويه منيره(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي رمانهاي باغ بلور، هزار خورشيد تابان، و صبح جواني ما
طاهري نرگس(تاریخ دفاع: 1394/04/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شخصيت پردازي در آثار ابراهيم حاتمي كيا
نوروزي الهام(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جريانهاي شعري پس از انقلاب مشروطه تا دهه هفتاد
مرمضي ايمان(تاریخ دفاع: 1394/03/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل شخصيت پردازي، پيرنگ و زاويه ديد در سه رمان آواز كشتگان، اضطراب ابراهيم و سووشون
مرادي مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سبكي منظومه حماسي مذهبي علي نامه با رويكرد ساختگرا
شهيدي جاجرم علي اكبر(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسته بندي و تحليل سبكي حبسيّات فارسي
چكنه علي اصغر(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي عناصر داستان در آثار صمد بهرنگي و هانس كريستين اندرسون
ملت خواه ايرانق رقيه(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عاشق آزاري در منظومه هاي ليلي و مجنون، خسرو و شيرين و هفت پيكر
مهرابي ناهيد(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جسيه سرايي در شعر معاصر با تكيه بر اخوان، شاملو، گرمارودي و اديب برومند
بيات كوهسار مهدي(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب داستان پيامبران در ديوان و جام جم اوحدي مراغه اي
دهبندي مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي عشق از منظر عطار و افلاطون و تحليل آن در برخي از داستانهاي مصيبت نامه و الهي نامه
شمسي لامشكن زهرا(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي تحليل شعر مشروطه
نصيري سلوش سيده زهره(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : دكتري
بررسي بينامتني داستانهاي اسطوره اي- حماسه اي شاهنامه با رمان هاي معاصر فارسي با تكيه بر ده رمان برگزيده دهه هفتاد و هشتاد
زماني فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/28) ، مقطع : دكتري
سبك شناسي شعر فارسي در دوران پس از انقلاب
مقيمي نرجس(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : دكتري
سبك شناسي شعر لامعي گرگاني
گلستاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : دكتري
مقايسه تطبيقي سه رمان ايراني (شطرنج با ماشين قيامت- ارميا- طوفان ديگري در راه است) با سه رمان جنگ خارجي (در غرب خبري نيست- خلبان جنگ- سلاخ خانه شماره 5)
درويش فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي محتوا و درونمايه رمان آتش بدون دود با تكيه بر فرهنگ تركمن
ايران پور يلمه حميده(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شعر اعتراض در ادبيات مشروطه با تكيه بر اشعار نسيم شمال و عارف قزويني
چنگيزي عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جلوه هاي تجددخواهي در شعر مشروطه با تاكيد بر سروده هاي بهار و عشقي
خسروبيگي محمد(تاریخ دفاع: 1395/08/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سوررئاليسم در شرح شطحيات روزبهان بقلي
دست گزين آيناز(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جريانهاي عرفاني معاصر در ادبيات دفاع مقدس
گل محمدي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شخصيت پردازي در رمان زمين سوخته احمدمحمود
فدائي مجتبي(تاریخ دفاع: 1394/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي توصيفي متن سرگذشت حاجي باباي اصفهاني
تبيانيان مهديه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نهادهاي سياسي و فرهنگي بر انواع ادبي عصر تيموري
دارادوست انسيه(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بديع در ديوان خواجوي كرماني
خسروي سعيد(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل نثر مرسل ساده، عالي، و موزون سبك خراساني با تاكيد بر تاريخ بلعمي، تاريخ بيهقي و مناجات نامه خواجه عبدا.. انصاري
فلاحتي مجاوري سميرا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي درونمايه اشعار سيمين بهبهاني و نازك الملائكه
نيك فرد الهام(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آئين ها و مناسك ايراني و اسلامي در شعر معاصر(چهار دهه اخير)
حبيبي عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
تحليل و بررسي سبك شناسانه سه رمان دفاع مقدس: 1- اسماعيل، اسماعيل2- نخلهاي بي سر3- پرسه در خاك غريبه
رزاقي عبدالرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب جلوه هاي دفاع مقدس در اشعار علي معلم دامغاني و علي موسوي گرمارودي
بتوئي سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درونمايه و مضامين شعر انقلاب در اشعار سيدحسن حسيني
سعيدي جواد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زنانه نويسي با تاكيد بر آثار فرشته ي ساري
رجب بلوكات كلثوم(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شاعرانه در اشعار سيمين بهبهاني
گيلاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب معتقدات و باورهاي عاميانه در آثار طالبوف و مراغه اي
غلامي عاطفه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي واژگاني آركائيسم در اشعار علي معلم و علي موسوي گرمارودي
وطني عباسعلي(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل سير تحويل عناصر داستان(پيرنگ-زاويه ديد-شخصيت) در رمان فارسي با تكيه بر رمان هاي (شوهر آهوخانم-سنگ صبور-زيبا- سوشون- درازناي شب- بره گمشده ي راعي-ثريا در اغما-دختر رعيت- طوبي و معناي شب- داستان يك شهر)
شاه حسيني محمد(تاریخ دفاع: 1396/07/24) ، مقطع : دكتري
كاركرد بلاغي آيروني در ادب فارسي با تاكيد بر مثنوي مولانا
پهلوان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : دكتري
بررسي مولفه هاي رمان گوتيك در برخي آثار داستاني معاصر فارسي
پريمي حر(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : دكتري
عناصر شاعرانه در اشعار سلماني هراتي
لشكري نقابي الهام(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي زمينه هاي اجتماعي در ديوان پروين اعتصامي
محسني محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل رمان سنگ صبور از ديدگاه روانشناسي
ارشدي قزقاپان دلكش(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
لذت گرايي در شاهنامه
احمدي كاكاوندي ساسان(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شاخصه هاي سرمايه اجتماعي در متون منثور تعليمي تا حمله مغول با تاكيد بر گك كليله و دمنه، مرزبان نامه، سياست نامه، قابوس نامه، و گلستان
نيكخواه بهنميري سميرا(تاریخ دفاع: 1399/03/12) ، مقطع : دكتري
كاربست مباني نقد فرماليستي در غزل امروز ايران ( از دهه 60 تا كنون )
جعفري نسب جواد(تاریخ دفاع: 1398/02/15) ، مقطع : دكتري
تحليل جامعه شناسي شيوه ي روايت جهانگشاي جويني
بشيري بهجت(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح وتحشيه بر رساله خواجه پارسا
طالب بيدختي هديه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ريخت شناسانه داستان هاي بيژن ومنيژهو خسرو وشيرين نظامي براساس ا لگوهاي ولاد يمير پراپ
دژداه فراست(تاریخ دفاع: 1397/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضامين ودرون مايه ها وجريان هاي شعري سيد علي صالحي
بسيج فهيمه(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سير تحول وتطور مضامين ودرون مايه هاي پايداري در اشعار احمد شاملو
خدابنده لو علي اصغر(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وتحليل مضامين ودرون مايه هاي شعر هوشنگ ابتهاج با تاكيد بر عناصر پايداري
شهابي احمد(تاریخ دفاع: 1397/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ايهام در شعر پايداري معاصر با تاكيد بر اشعار قيصر امينپور –سلمان هراتي –حسن حسيني
اداوي عباس(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وتحليل مضامين انتقادي در ادبيات كودك ونوجوان با تكيه بر آثار هوشنگ مرادي كرماني و صمد بهرنگي
شهرياري صديقه(تاریخ دفاع: 1397/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شعري نمايشي و نمادين در شعر سيدمهدي موسوي و گروس عبدالملكيان
زهيري مهسا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زبان فارسي :عشق به سه روايت (سيمين بهبهاني ،سعادالصباح،اميلي ديكنسون)
نفري فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نوستالوژي در ادبيات پايداري با تاكيد بر آثار قيصر امين پور و عليرضا قزوه
جندقي لو عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برررسي تصوير در شعر دفاع مقدس با تاكيد بر شعر دهه ي هشتاد
گلمكاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادينسخه خطي مثنوي بهار وبهروز از وقار شيرازي با تحقيق در احوال آثار وسبك شاعر
بختياري فر ميترا(تاریخ دفاع: 1398/09/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب فلسفه اگزيستانس در آثار صادق چوبك وغلامحسين سائدي
انصاري نيلوفر(تاریخ دفاع: 1399/03/11) ، مقطع : دكتري
بررسی نئو کلاسی سیسم و تاثیر آن بر شعر مشروطه
(2011-09-01)
باغ آئینه ( درس نامه دانشگاهی فارسی عمومی )
(2009-09-23)
سیر ناتورالیسم در ایران
(2009-03-21)
سیر ناتورالیسم در اروپا
(2008-03-20)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
متون نظم(3) قسمت چهارم خاقانی   (108 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
متون نظم(3) خاقانی و نظامی   (113 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی   (95 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
تحقیق در ادبیات معاصر   (97 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
a.hasanzadeh@semnan.ac.ir
(+98)2331533480

فرم تماس